Reklamační řád


I. Úvodní ustanovení

 1. Reklamační řád pro Krzysztof Idziak, Kubelíkova 1150/48, Praha 3 - Žižkov, 13000 (viz výpis ze Živnostenského rejstříku, dále jen „prodávající"), provozující internetový portál www.kozdra.cz upravuje postup zákazníka a prodávajícího v případě, že přes veškeré úsilí prodávajícího o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

II. Prevence

 1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.
 2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např. nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu apod.
 3. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Prodávající poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím webových stránek www.kozdra.cz a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.

III. Záruka na jakost

 1. Prodávající se zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Prodávající odpovídá za vady, na které se vztahuje záruka. Vada musí vzniknout nejpozději před uplynutím záruční doby. Prodávající pochopitelně neodpovídá za vady, které byly způsobeny vnějšími událostmi (např. povodeň).
 2. Projeví-li se vada během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží anebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud byl zákazník před převzetím zboží o změněné jakosti zboží informován, nebo takovou změnu sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.
 3. Projeví-li se vada ve zbývajících 18 měsících, řeší se způsobem uvedeným v kapitolách VIII. a IX.

IV. Záruční podmínky

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době (viz. níže) vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 2. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 4. Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je pověřený zaměstnanec za reklamace povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
 5. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže v případě, kdy je k vyřízení reklamace nutné prozkoumání i např. příslušenství věci, je reklamováno zboží kompletní, dále jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny
 6. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se tato doba na nejbližší pracovní den; to však nebrání dohodě se spotřebitelem na delší lhůtě k vyřízení reklamace. V případě, kdy není reklamace vyřízena ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, má spotřebitel stejná práva jako u neodstranitelné vady.

V. Místo a způsob uplatnění reklamace

 1. Zákazník může uplatnit reklamaci:
  • písemně na adrese sídla Krzysztof Idziak, Kubelíkova 1150/48, Praha 3 - Žižkov, 13000
  • elektronicky na elektronické adrese kidziak@kozdra.cz
  • telefonicky na čísle (+420) 608 211 825
  • kupující zašle, případně osobně dopraví reklamované zboží v průběhu otevírací doby uvedené v sekci Kontakt na www stránkách na adresu:
   Krzysztof Idziak
   Kubelíkova 1150/48
   Praha 3 - Žižkov
   130 00
 2. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím portálu www.kozdra.cz.
 3. Pověřeným pracovníkem za reklamace je povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil,co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 4. Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem za reklamace jinak.
 5. Kupující se může informovat o stavu reklamace
  • telefonicky na čísle uvedeném v sekci Kontakt na www stránkách
  • emailem na emailové adrese: kidziak@kozdra.cz

VI. Lhůty pro uplatnění reklamace

 1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Doporučujeme uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila, neboť případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží, a mohlo by být důvodem zamítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců (není-li v záručním listě uvedena doba delší) a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
 3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

VII. Odstranitelné vady

 1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
 2. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Ode dne uplatnění reklamace má Společnost 30 kalendářních dní na její vyřízení. Uvedená lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni uplatnění reklamace; končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se tato doba na nejbližší pracovní den. V případě dohody obou stran může být stanovena lhůta k vyřízení reklamace i delší.
 3. O provedení opravy rozhodne pověřený pracovník za reklamace a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy zákazníkem, pokud se nedohodnou jinak (odeslání poštou).
 4. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží (po dohodě se zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 5. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (po dohodě se zákazníkem lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
  • reklamace nebyla vyřízena v zákonné lhůtě a nedošlo k jiné dohodě
  • zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne nebo jestliže se vyskytne jakákoli čtvrtá vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

VIII. Neodstranitelné vady

 1. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
  • požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží)
  • nebo odstoupit od kupní smlouvy
 3. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (jiná neodstranitelná vada) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady.

IX. Výprodej zboží, slevy, akční ceny (prodej vadného zboží)

 1. Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, mohou být prodávány jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednaná nižší cena, prodávající neodpovídá, prodávající však odpovídá za případné další vady. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, může kupující uplatnit nároky z odpovědnosti za vady v souladu s kapitolou III. Rozpor s kupní smlouvou bod 3.
 2. U věcí použitých je možné uplatnit práva z odpovědnosti za vady do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím., prodávající může zkrátit tuto dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci.
 3. Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

X. Náklady na reklamaci

 1. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.
 2. V případě nedůvodné reklamace budou nároky zákazníka odmítnuty. Náklady neoprávněné reklamace budou účtovány k tíži zákazníka.